Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Gesprekken tussen de cliënt(en) en de deskundige hulpverlener staan centraal. Er kunnen opdrachten of oefeningen voor thuis worden meegegeven. De cliënt kan een individu, een (echt)paar, een gezin of een groep zijn. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is. Bij ernstige psychische problematiek is het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen.

Doel
Het doel van psychotherapie is het verminderen of beter hanteerbaar maken van psychische klachten. Daarbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Voor een cliënt is psychotherapie een intensief proces. Het proces gaat vaak gepaard gaat met ups en downs. Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat de cliënt de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zij en kan aan omstandigheden als een laag inkomen of werkloosheid niets veranderen. Met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat de cliënt de problemen beter leert hanteren.

Behandelvormen
Er zijn verschillende behandelvormen mogelijk. Zo kan psychotherapie in onze praktijk worden gegeven als individuele psychotherapie, of een gezins- of relatietherapie.

Wanneer psychotherapie
Psychotherapie is volgens de richtlijnen onlosmakelijk verbonden aan behandeling van angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen, voorkeursbehandeling voor kinderen, volwassenen en ouderen met zowel enkelvoudige als meervoudige, complexe psychische problematiek, en vaak persoonlijkheidsproblematiek. Het wetenschappelijk onderzoek naar de werking van psychotherapie laat zien dat psychotherapie vaak effectief is en bij persoonlijkheidsproblematiek zelfs effectiever dan medicatie.

Verschil tussen generalistische basis GGZ en specialistische GGZ

Als u psychische klachten ervaart, meldt u zich bij de huisarts. Huisarts en/of praktijkondersteuner huisarts GGZ, afgekort POH-GGZ bekijken of er sprake is van een psychische klacht of een psychische stoornis. Indien er sprake is van een psychische klacht en niet van een psychische stoornis, vindt de behandeling plaats bij de huisarts. De huisarts heeft daar de praktijk ondersteuner huisarts GGZ voor.

Is er sprake van een psychische stoornis, dan verwijst de huisarts door voor generalistische basis GGZ of specialistische GGZ. U kunt voor beide typen verwijzing terecht bij onze praktijk. Soms is het nog niet duidelijk of u in aanmerking komt voor generalistische basis of specialistische GGZ en verwijst onze praktijk u door naar de generalistische basis of specialistische GGZ.

Bij het bepalen van de juiste behandelvorm voor uw klachten wordt gekeken naar vijf criteria met betrekking tot uw problematiek:

  • De ernst
  • Het risico
  • De complexiteit
  • Het verloop
  • Is er sprake van een psychische stoornis die voldoet aan de criteria van de DSM.

Generalistische basis GGZ (GBGGZ)

In de GBGGZ gaat het om afgegrensde behandeltrajecten, die in principe eenmalig

gevolgd kunnen worden. De vooronderstelling is dat bij deze cliënten een bepaald

aantal gesprekken toereikend is. Te onderscheiden zijn:

  • Kort: maximaal 5 gesprekken
  • Middel: maximaal 8 gesprekken
  • Intensief: maximaal 12 gesprekken
  • Chronisch: ongeveer 12 gesprekken

Specialistische GGZ (SGGZ)

In de specialistische GGZ worden cliënten behandeld met meer complexe problematiek en/of een hoog risico dan in de generalistische basis GGZ. De gesprekken vinden plaats met een frequentie van een maal per week tot een maal per 2 of 3 weken. De duur kan variëren van ongeveer 3 maanden tot enige jaren.